S T A D G A R
för
Sällskapet Ebba Lindqvists Vänner

antagna vid konstituerande möte den 15 september 1996 och justerade vid årsmöte den 18 juli 2003.


1 Sällskapets ändamål

Sällskapet har till ändamål att verka för bevarandet av minnet efter författarinnan Ebba Lindqvist, och att i detta syfte bl.a. samla tillgänglig dokumentation om Ebba Lindqvists diktning, stödja forskningen om denna samt verka för nyutgivning av hennes verk.

Sällskapet skall även uppmärksamma och stödja tonsättare, aktörer och konstnärer, som i sin konstutövning fått inspiration av Ebba Lindqvist och hennes diktning.

Sällskapet samlas minst en gång per år i Grebbestad eller dess närhet för en konsert, diktuppläsning eller dramatiserad tolkning av Ebba Lindqvists dikter.


2 Medlemskap

Medlem i Sällskapet är, utöver dess stiftare, enskild person, äkta makar eller motsvarande, institution eller sammanslutning, som av Sällskapets styrelse antagits som medlem, och som erlagt fastställd årsavgift. Äkta makar eller motsvarande erlägger tillsammans en årsavgift och räknas som en medlem.

Vid val eller andra beslut äger varje medlem en röst i Sällskapet.


3 Sällskapets styrelse

Till att omhänderha Sällskapets ledning, däribland dess löpande ekonomiska angelägenheter, utses första gången av Sällskapets stiftare, därefter av dess årsmöte, en styrelse om högst fem personer med högst två suppleanter. Styrelseledamöterna utses första gången av Sällskapets stiftare för tiden till och med första årsmötet. Därefter utses styrelseledamöterna och suppleanterna vid årsmöte, varje gång för en tid av två år, varvid dock vid första årsmötet efter Sällskapets konstitution halva antalet ledamöter resp. suppleanter utses för en tid av ett år.

Styrelseledamöter som utsetts vid konstituerande möte utser inom sig ordförande och övriga befattningshavare.

Av styrelseledamöter, som utses vid årsmöte, utses av årsmötet ordförande, sekreterare och kassaförvaltare, medan övriga befattningshavare utses av styrelsen inom sig.

Styrelsen, vars ledamöter vid beslut äger en röst vardera, är beslutsför då, utöver ordföranden eller vice ordföranden, minst två ledamöter eller suppleanter, eller om styrelsen utsetts av konstituerande möte, minst en ledamot eller suppleant, är tillstädes. Vid lika röstetal äger ordföranden (vice ordföranden) utslagsröst. Styrelsen kan inom sig utse arbetsutskott samt för längre eller kortare tid till sig adjungera medlem utanför styrelsen för särskilda uppdrag.

Om antalet styrelseledamöter före mandatperiodens utgång skulle nedgå i antal så att styrelsen icke längre är beslutsför, utser kvarvarande styrelseledamöter ersättare för tiden till nästa årsmöte.


4 Verksamhetsår

Sällskapets verksamhetsår omfattar tiden 1 maj - 30 april.


5 Årsmöte (ordinarie föreningsstämma)

Årsmöte (ordinarie föreningsstämma) hålles en gång årligen i juli månad på plats som bestämmes av styrelsen, företrädesvis i Grebbestad. Kallelse till årsmötet skall genom styrelsens försorg utsändas senast tre veckor i förväg till hos Sällskapet registrerade medlemmar, för vilka tidigare fastställd årsavgift erlagts. Till årsstämma må även enligt styrelsens beslut andra personer, institutioner eller sammanslutningar inbjudas.

På årsmötet skall följande frågor upptas till beslut:

 1. Val av ordförande och sekreterare vid årsmötet.
 2. Val av justeringsman.
 3. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande.
 4. Styrelsens berättelse för det gångna verksamhetsåret.
 5. Revisorns berättelse.
 6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och om fastställande av den i årsredovisningen för det gångna verksamhetsåret intagna balansräkningen.
 7. Styrelsens förslag till verksamhetsplan för det kommande året.
 8. Beslut om antalet styrelseledamöter för den kommande tvåårsperioden.
 9. Val av styrelseledamöter, varvid första gången halva antalet styrelsedamöter utses för en tid av ett år, samt eventuellt kompletteringsval enligt 3 ovan.
 10. Val av Sällskapets ordförande, sekreterare och kassaförvaltare.
 11. Val av revisor och suppleant för denne.
 12. Val av valberedning om högst tre personer.
 13. Fastställande av årsavgift.
 14. Beslut i anledning av eventuella frågor väckta av medlemmar före årsmötet.
 15. Övriga frågor.


6 Extra årsmöte (extra föreningsstämma)

För behandling av brådskande fråga eller fråga av särskild vikt för Sällskapet äger styrelsen utlysa extra årsmöte (extra föreningsstämma) att äga rum på plats och tid som styrelsen bestämmer. Kallelse till sådant årsmöte utsändes minst en vecka i förväg, om icke styrelsen i särskilt fall finner annan form för kallelse kunna beslutas.


7 Ändring av stadgarna

Beslut om ändring av Sällskapets stadgar antages med enkel majoritet av årsmöte.

Förslag om stadgeändring kan väckas av styrelsen, eller av enskild medlem i så god tid före årsmöte, att förslaget kan behandlas av styrelsen och jämte eventuellt yttrande av styrelsen utsändas till medlemmarna tillsammans med kallelsen till årsmötet.


10 Upplösning av Sällskapet

Fråga om Sällskapets upplösning kan upptagas till beslut vid årsmöte, under förutsättning att frågan därom väckts i så god tid, att förslaget kunnat behandlas av styrelsen och jämte styrelsens yttrande däröver utsändas till medlemmarna senast med kallelsen till årsmötet.

Beslut om Sällskapets upplösning kräver minst tre fjärdedels majoritet av de röstande, vilka tillika skall utgöra minst hälften av samtliga registrerade medlemmar i Sällskapet.

På begäran av styrelsen kan frågan om Sällskapets upplösning bordläggas för behandling vid senare årsstämma eller extra föreningsstämma.

Efter beslut om Sällskapets upplösning skall dess tillgångar tillfalla Prinsfonden i Grebbestad.